1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Indicatoren

 

Indicatoren: het in kaart brengen van de invloed van milieufactoren op lokale schaal en de communicatie daarover

 

Loes Geelen van Bureau GMV heeft samen met de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen een promotieonderzoek uitgevoerd in het kader van de Academische Werkplaats (AWP) medische milieukunde. Het onderzoek richtte zich op het in kaart brengen van de invloed van milieufactoren op lokale schaal en de communicatie daarover. Het project bestond uit verschillende case studies.

 

Case study 'Binnenmilieu op scholen'

In 2004/2005 hebben we met vijf GGD'en samengewerkt in het project 'Gezond
(venti-)leren op school'. Hierin onderzochten we in hoeverre onze adviezen het binnenmilieu op scholen ook werkelijk konden verbeteren. Op basis hiervan hebben we een aantal wetenschappelijk gefundeerde interventies opgesteld. Deze zijn inmiddels samengevoegd tot de succesvolle 'eendagsmethode'. Het internationale wetenschappelijke tijdschrift Indoor Air publiceerde het artikel. Ook zijn de beschreven interventies op diverse nationale en internationale congressen gepresenteerd.

 

Case study 'Impact op gezondheid door Nederlandse emissies'
In deze case studie berekenden we welke prioritaire stof verantwoordelijk is voor de meeste verloren levensjaren. Hierbij hebben we rekening gehouden met de ruimtelijke verdeling in Nederland van emissies, concentraties en bevolking. Uit de studie blijkt dat de berekende ziektelast door Nederlandse emissies voor ca. 99% te wijten is aan fijn stof (PM10).

 

Belangrijke aanbeveling is dan ook om in het Nederlandse emissiebeleid meer aandacht te besteden aan de ziektelast. Nu richt het beleid vooral op het halen van normen en emissiedoelstellingen, waarbij juist kankerverwekkende stoffen zwaar wegen. Ook voor gemeenten is het belangrijk dat zij de risico’s van fijn stof kennen en hiermee rekening houden in hun beleid.

 

De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een RIVM-rapport en gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Atmospheric Environment. Ook presenteerde Loes deze case study op het congres van de Nederlandse Vereniging van Toxicologie.

 

Case study 'Moerdijk'
Om meer zicht te krijgen op de beleving en informatiebehoefte van bewoners op het gebied van gezondheidsrisico's, namen we in Moerdijk een enquête af. Deze bevatte vragen over hoe bewoners gezondheidsrisico's in hun omgeving ervaren, vooral in relatie met verkeer en industrie. Ook vroegen we op welke manier mensen geïnformeerd willen worden over gezondheidsrisico's. Hebben ze bijvoorbeeld liever informatie in getallen of figuren?

Daarnaast zijn we bezig met het in kaart brengen van de blootstelling aan stoffen in de lucht, afkomstig van verkeer en industrie, in Moerdijk. Op basis hiervan schatten we de gezondheidsrisico's in. De gegevens hiervoor zijn afkomstig van de provincie Noord Brabant, de berekeningen voeren we uit met modellen van TNO.

Vervolgens vergelijken we de geschatte gezondheidsrisico's met hoe de bewoners van Moerdijk deze gezondheidsrisico's ervaren. De vraag is nu in hoeverre deze van elkaar verschillen. De uitkomsten kunnen gemeenten helpen bij hun risicocommunicatie.

 

Presentatie resultaten
Loes heeft in 2010 het onderzoek afgerond met een proefschrift. Tijdens een conferentie begin 2011 zijn de de resultaten gepresenteerd aan gemeenten. Ook is er  een brochure met de belangrijkste resultaten verschenen.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.