1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

RADS EN IIA

 

Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS) of Irritant Induced Asthma (IIA) ten gevolge van het inademen van irriterende stoffen die vrijkomen bij branden of milieuincidenten

 

Frans Greven, Medische Milieukunde, GGD Groningen heeft een promotieonderzoek uitgevoerd samen met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht en de afdeling Longziekten van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dit onderzoek is verricht in het kader van de Academische Werkplaats Medische Milieukunde. Het onderzoek richtte zich op het voorkomen van Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS) of Irritant Induced Asthma (IIA) ten gevolge van het inademen van irriterende stoffen die vrijkomen bij branden of milieu-incidenten. Het onderzoek bestond uit verschillende projecten.

 

Project 'Brand in chemische opslagplaats'
In mei 2000 verbrandde in Drachten een opslagloods met een grote hoeveelheid chemisch afval. Daarbij is veel verontreiniging verspreid onder andere in de rook. Door inademing van de rook kregen veel mensen gezondheidsklachten. In 2006/7 is in samenwerking met GGD Fryslân onderzoek gedaan naar de gevolgen van het inademen van rook. Met een telefonisch voorgelegde vragenlijst is een onderscheid gemaakt tussen degenen met klachten die zouden kunnen passen bij RADS, en degenen zonder dergelijke klachten. De personen met een mogelijk passend klachtenpatroon zijn allen telefonisch uitgenodigd voor poliklinisch onderzoek in ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Een groot aantal van degenen zonder passende klachten zijn onderzocht als controlegroep. Degenen die meer rook hadden ingeademd bleken meer luchtwegklachten te hebben, en de gemeten gevoeligheid van de luchtwegen was eveneens minder gunstig dan bij de controlepersonen het geval was. Van enkele RADS-gevallen was onmiddellijk volgend op de brand een medisch dossier gemaakt. Hoewel de gevoeligheid na 6 jaar was verbeterd, waren de luchtwegklachten niet verdwenen, en was een deelnemer nog steeds overgevoelig.

 

Project 'Respiratoire effecten van irriterende stoffen bij hulpverleners'
Dit project bestond uit meerdere achtereenvolgende fasen. Allereerst heeft brandweerpersoneel in Groningen, Friesland en Drenthe gevraagd een vragenlijst over gezondheid en werkomstandigheden ingevuld, waarna een in een steekproef geselecteerd deel medisch is onderzocht (longfunctie, bronchiale reactiviteit en bloed is onderzocht). Van deze onderzochte groep is bij 50 personen het medisch onderzoek herhaald een week na een acute blootstelling. Dit onderzoek is uitgebreid met een sputum onderzoek enkele dagen na het inademen van de rook, en extra bloedafnames na 24 uur en na 3 maanden.

In het onderzoek is gevonden dat degenen die ooit een grote hoeveelheid rook hebben ingeademd meer luchtwegklachten hebben. Degenen die vaker relatief kleine hoeveelheden rook inademen hebben eveneens meer luchtwegklachten en daarnaast hebben zij een gemeten grotere gevoeligheid van de luchtwegen. Bij mensen met tekenen van allergie zijn deze verbanden het sterkst. Bij de brandweer komen ondanks het ‘healthy worker effect’ (een betere gezondheid van de werkende bevolking) meer astmaklachten voor dan bij de Nederlandse bevolking. Een aantal brandweerlieden had meer luchtwegproblemen dan ze zelf wisten. Bij brandweerlieden werden binnen een dag na het inademen van rook tekenen van ontstekingsreacties gevonden in het bloed. Deze tekenen bleken 3 maanden later nog steeds aanwezig te zijn. Deze bevindingen werden ondersteund door het vergeleken met andere studies hoge percentage neutrofiele cellen in sputum na het inademen van rook.

 

Presentatie resultaten
Frans heeft op 26 april 2011 het onderzoek afgerond met de verdediging van zijn proefschrift. Tijdens een expertmeeting op 14 september 2010 zijn de resultaten en aanbevelingen gepresenteerd aan de brandweer, GGD/GHOR en politie.

 

Referenties


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.