1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Gezond en Fris

 

Ontwikkeling evaluatiemethode Gezond en Fris

 

Inleiding
De methode Gezond en Fris wordt sinds september 2011 gebruikt op basisscholen in de regio IJsselland. Deze methode is gericht op de bewustwording en gedragsverandering op het gebied van hygiëne en ventilatie. De methode is ontwikkeld door GGD IJsselland en is uniek in Nederland. Gelet op het belang van hygiëne en ventilatie in basisscholen voor de gezondheid van kinderen wilden de gemeente Olst-Wijhe en de GGD de effectiviteit van Gezond en Fris in kaart brengen. Er was echter geen evaluatiemethode voor Gezond en Fris beschikbaar. Vandaar dat er een onderzoek is opgezet om een evaluatiemethode te ontwikkelen die gebruikt kan worden om het effect, de bruikbaarheid en het proces van de methode Gezond en Fris op basisscholen te evalueren.

 

Onderzoeksopzet
Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder 13 basisscholen in de gemeente Olst-Wijhe. De scholen zijn door middel van een e-mail benaderd. De deelnemende directeuren en/of leerkrachten hebben een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst is gedeeltelijk gebaseerd op de vragenlijst van de ééndagsmethode (Nijkamp, 2008) en gedeeltelijk zelf ontwikkeld door de GGD. De vragenlijst is gericht op het meten van de subjectieve verandering in bewustwording en gedrag van leerkrachten/directeuren en het gebruik van de materialen die horen bij de methode Gezond en Fris. Er is gekozen voor het meten van de subjectieve verandering in gedrag en bewustwording, omdat er in de nulmeting die op dit moment gebruikt wordt geen vragen zijn opgenomen die gericht zijn op de bewustwording en het gedrag van de leerkrachten op dat moment. Hierdoor is het effect op deze gebieden op dit moment niet te meten. De ingevulde vragenlijsten zijn geanalyseerd door middel van Excel.

 

Resultaten & Conclusie

 

Respons
In totaal hebben we 9 ingevulde vragenlijsten retour gekregen van 8 verschillende basisscholen. Zeven van de vragenlijsten zijn ingevuld door de (adjunct) directeur, één door een leerkracht en één door een intern begeleider.

Presentatie en materiaalgebruik
De respondenten zijn positief over de presentatie Gezond en Fris die gehouden wordt. Met name de informatie over hygiëne en bijbehorende adviezen worden als nuttig ervaren. Zes van de negen respondenten maakt daarnaast weleens gebruik van de informatiemap. Met name om informatie over infectieziekten op te zoeken. Het gebruik van plasstickers en de pictogrammen over handen wassen is minimaal in deze scholen.

 

Bewustwording en gedrag
Ongeveer de helft van de respondenten geeft een positieve verandering aan in hun kennis en bewustwording wat betreft ventilatie. Gekeken naar de verandering in kennis en bewustwording wat hygiëne betreft geeft ongeveer de helft van de respondenten aan dat de bewustwording ten aanzien van hygiëne vergroot is. Meer dan de helft geeft een positieve verandering aan in kennis ten aanzien van hygiëne.
In het daadwerkelijke gedrag van de respondenten is de verandering beperkt. De helft van de respondenten zet vaker een raam open en één respondent heeft vaker gebruik gemaakt van mechanische ventilatie. Gekeken naar de gedragsverandering ten aanzien van hygiëne kan er gezegd worden dat de kinderen vaker worden gewezen op het belang van handen wassen na het toiletbezoek en dat ze een zakdoek moeten gebruiken bij het hoesten of niezen. Er is geen verandering in gedrag opgetreden wat betreft het gebruik van handschoenen bij bloedcontact en kinderen erop wijzen hun eten voor het overblijven in de koelkast te bewaren.


Vervolg naar aanleiding van de resultaten
Naar aanleiding van dit onderzoek zal er verder onderzoek gedaan worden naar het effect van de methode Gezond en Fris. Dit onderzoek heeft op te kleine schaal plaatsgevonden om een duidelijke conclusie te kunnen trekken. Het onderzoek zal daarom nogmaals plaatsvinden in oktober van dit jaar. Alle scholen die in het schooljaar 2012/2013 bezocht zijn worden in oktober benaderd om een vragenlijst in te vullen. Op die manier worden er veel meer scholen bereikt en de periode van het jaar is gunstiger om de scholen te bereiken. Bovendien zal er een digitale vragenlijst gebruikt worden zodat het invullen makkelijker is en de verwerking van de antwoorden eenvoudiger en sneller.

 

Klik hier voor het eindapport.

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.