1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

LOG Chijnsgoed

Bureau GMV en lokale overheden zijn in de afgelopen jaren meerdere malen benaderd met vragen en klachten over overlast en mogelijke gezondheidseffecten in relatie tot immissies afkomstig van een composteringsbedrijf en veehouderij in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Chijnsgoed.
Met de huidige wetenschappelijke kennis is het niet mogelijk om vragen van omwonenden goed te kunnen beantwoorden. Met behulp van projectgeld van
AW-MMK en cofinanciering van gemeente Heeze-Leende en provincie Noord-Brabant is er een meetonderzoek uitgevoerd waarbij meer inzicht is verkregen over de bijdrage van enerzijds het composteringsbedrijf en anderzijds de veehouderijen op de luchtkwaliteit in dit gebied. Hierbij zijn bij het composteringsbedrijf en bij de veehouderij herhaaldelijk in de tijd zowel bovenwinds als benedenwinds een aantal metingen uitgevoerd. Bij de metingen werden de volgende componenten meegenomen: inhaleerbaar stof, PM10, endotoxinen, A. Fumigatus (schimmel die voorkomt bij compostering), VOC’s en resistentiegenen voor MRSA resistentie (komt voor bij veehouderij). De resultaten kunnen bijdragen aan de wetenschappelijke kennis, de communicatie naar omwonenden, advisering van GGD’en over dergelijke activiteiten en kan het bijdragen aan verdere ruimtelijke ontwikkeling in dit gebied. Er is tevens een klankbordgroep opgericht om maatschappelijk draagvlak te creëren en de communicatie rond dit project te bevorderen.

 

Het adviesrapport vindt u hier.

Het rapport van het meetonderzoek vindt u hier.


Zie ook de factsheet.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.